Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Organy Poradni:

§  Dyrektor

§  Rada Pedagogiczna

Kompetencje organów Poradni określone są w statucie Poradni dostępnym na stronie internetowej: www.poradnia13.waw.pl.

 

Zadania Poradni realizują specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz lekarze posiadający kompetencje do prowadzenia diagnozy i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie
z obowiązującymi przepisami rozporządzenia MEN z dnia
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 ze zm.).

 

Specjaliści poradni realizują zadania w zakresie określonym w rozporządzeniu MEN z dnia
17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz.1488), tj.:

1.       diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych
i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a)      predyspozycji i uzdolnień,

b)      przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

c)       specyficznych trudności w uczeniu się;

2.       wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych
i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

a)      szczególnie uzdolnionych,

b)      niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

c)       c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

d)      d) z zaburzeniami komunikacji językowej,

e)      e) z chorobami przewlekłymi;

3.       prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi,  niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

4.       pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

5.       wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

6.       pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

7.       podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom
i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

8.       współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I—III szkoły podstawowej;

9.       współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami;

10.   wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

11.   wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki,
w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

12.   prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci
i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

13.   udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolach, szkołach
i placówkach.

 

 

Specjaliści poradni realizują jej zadania także na podstawie przepisów:

§  rozporządzenia MEN z dnia  18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U z 2008 r. poz. Nr 173, poz. 1072),

§  rozporządzenia MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133).

 

W realizacji zadań Poradni specjaliści współpracują z nauczycielami i specjalistami przedszkoli, szkół i placówek funkcjonujących w rejonie działania Poradni. W sprawach wykraczających poza zadania i kompetencje Poradni właściwe do załatwiania spraw są poradnie specjalistyczne lub placówki systemu ochrony zdrowia.

 

Oferta Poradni adresowana jest do:

-        dzieci (od urodzenia do podjęcia nauki w szkole)

-        uczniów

-        rodziców/prawnych opiekunów

-        nauczycieli, rad pedagogicznych

-        pracowników pedagogicznych placówek oświatowych, opieki społecznej i służby zdrowia funkcjonujących w Dzielnicy Targówek

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.AMorek 29-12-2012
Aktualizujący bzmw/ext.amorek 03-01-2013
Zatwierdzający bzmw/ext.mczarnocka 03-01-2013
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-01-2013
Liczba odwiedzin: 1511